<![CDATA[처음-교육/영농현장사진]]> http://nong.yeongam.go.kr ko 처음 Mon, 24 Jun 2019 17:45:30 +0900 김소연 <![CDATA[왕인농업대학(5.1)]]>
2019.5.1]]>
Thu, 02 May 2019 12:56:00 +0900
김소연 <![CDATA[강소농 후속교육(2차)]]>
2019.4.26]]>
Thu, 02 May 2019 12:54:00 +0900
김소연 <![CDATA[왕인농업대학(4..24)]]>
2019.4.24]]>
Thu, 02 May 2019 12:51:00 +0900
김소연 <![CDATA[왕인농업대학(4.17)]]>
2019.4.17]]>
Thu, 02 May 2019 12:50:00 +0900
김소연 <![CDATA[강소농 후속교육(1차)]]>
2019.4.12]]>
Thu, 02 May 2019 12:50:00 +0900
김소연 <![CDATA[왕인농업대학(4.10)]]>
2019.4.10]]>
Thu, 02 May 2019 12:49:00 +0900
김소연 <![CDATA[왕인농업대학(3.27)]]>
2019.3.27]]>
Thu, 02 May 2019 12:43:00 +0900
김소연 <![CDATA[강소농 심화교육]]>
2019.3.25~3.26]]>
Thu, 02 May 2019 12:42:00 +0900
김소연 <![CDATA[강소농 기본교육]]>
2019.3.8]]>
Thu, 02 May 2019 12:33:00 +0900
김소연 <![CDATA[강소농 농산물 홍보 디자인교육]]>
2019.2.7~3.6/ 기간중 12회]]>
Thu, 02 May 2019 12:32:00 +0900
김소연 <![CDATA[2019 왕인농업대학 입학식]]>
2019.3.5]]>
Thu, 02 May 2019 11:50:00 +0900
김소연 <![CDATA[강소농대전 참가]]>
강소농대전 참가]]>
Tue, 18 Dec 2018 20:23:00 +0900
김소연 <![CDATA[강소농 농산물 홍보 디자인 교육(1~6차)]]>
강소농 농산물 홍보 디자인 교육(1~6차)]]>
Tue, 18 Dec 2018 20:19:00 +0900
김소연 <![CDATA[강소농 후속교육(7차)]]>
강소농 후속교육(7차)]]>
Tue, 18 Dec 2018 20:14:00 +0900
김소연 <![CDATA[강소농 후속교육 6차(직거래 판매 활동)]]>
강소농 후속교육 6차(직거래 판매 활동)]]>
Tue, 18 Dec 2018 20:12:00 +0900
김소연 <![CDATA[강소농 후속교육(5차)]]>
강소농 후속교육(5차)]]>
Tue, 18 Dec 2018 20:08:00 +0900